Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

VERKOOPSVOORWAARDEN: De facturen zijn betaalbaar aan ons adres, contant en zonder korting. - De zendingen, zelfs vrachtvrij, geschieden voor rekening en verantwoording van de bestemmeling. - Klachten en opmerkingen betreffende onze facturen dienen binnen de acht dagen na aangetekend te worden ingediend. - Na het verstrijken van deze termijn zullen zijn niet meer worden aanvaard. - De interesten voor achterstallige betalingen zijn overeenkomstig vastgesteld op 15% 's jaars vanaf de dagtekening der facturen. Zij zullen van rechtswege en zonder aanmaning invorderbaar zijn 15 dagen na de vervaldag. Bovendien, in ieder geval waarbij het bedrag van onderhavige factuur in de maand van ontvangst niet geregeld werd en zonder dat de klant een of ander protest heeft ingediend, zal het verschuldigd gebleven saldo, van rechtswege en zonder aanmaning, verhoogd worden van een voorafbepaald bedrag van 15% met een minimum van 30 euro, onverminderd de intresten voor telaatbetaling. In geval van geschil of betwisting zijn de rechtbanken van Dendermonde uitsluitend bevoegde.Indien bij het niet tijdig betalen van de factuur sturen wij een  herrinnering , hiervoor zal  10 € aangerekend worden De geleverde materialen blijven eigendom van Van de Velde bv tot volledige betaling

Bij het plaatsen van binnendeuren en trappen moet de temperatuur  binnenhuis  steeds 15 graden zijn anders zullen deze niet geplaatst worden .

Wanneer een klacht omtrent gebrekkige koopwaar of omtrent een gebrekkige  plaatsing van onze goederen  wordt erkend onder partijen of in rechte,gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling en sluiten wij dan ook uitdrukkelijk om het even welke directe of indirecte schadevergoeding uit .         Bij het gebruiken van kuisprodukten op deuren of beslag  zijn wij niet aansprakelijk voor  elke vorm van beschadigingen .